LINY STALOWE - ŁAŃCUCHY - ZAWIESIA - AKCESORIA
  pon-pt: 7:00 - 17:00   |     22 620 23 17   |     alor@alor.com.pl

Polityka prywatności

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej Firma Alor jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest spółka cywilna ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek Roguski, Joanna Roguska z siedzibą 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A; NIP:5270023692; REGON: 012086067, której wspólnicy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z usług oferowanych przez Firmę Alor i dokonania zakupu.

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
1.1 w celu zawarcia umowy sprzedaży jest niezbędność do zawarcia i wykonania tejże umowy;
1.2 w przypadku zawarcia umowy sprzedaży detalicznej z podaniem danych osobowych poza ewentualną niezbędnością do zawarcia i wykonania tejże umowy podstawą prawną może być wyraźna prośba Klienta o umieszczenie jego danych osobowych na dokumencie sprzedaży;
1.3 w celu prowadzenia działalności gospodarczej jest prawnie uzasadniony interes administratora;
1.4 w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
1.5 w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem są ciążące na administratorze danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa;
1.6 w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania danych osobowych.

2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

3. Firma Alor przetwarza dane osobowe w celu zrealizowania transakcji sprzedaży (w tym m.in. w celu kontaktowania się z Kupującym, by uzgodnić szczegóły transakcji, w celu dostarczenia Towaru, w celu obsługi zgłaszanych reklamacji, w celu obsługi technicznej konta w serwisie internetowym).

4. Firma Alor może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia działalności gospodarczej, na potrzeby czego zostały zebrane, a także upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Firmy Alor uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych i księgowych, firmy kurierskie.

5. Poniżej znajdują się szczegółowo opisane prawa osób, których dane przetwarzane są przez Firmę Alor. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
a. pisemnie, na adres ul. Postępu 14A, 05-506 Kolonia Lesznowola;
b. telefonicznie, pod numerem: 22 620 23 17;
c. mailowo, na adres: alor@alor.com.pl

6. Prawa osób, których dane przetwarzane są przez Firmę Alor

6.1. Prawo dostępu do danych
Osoba ma prawo zażądać informacji o tym, które jej dane osobowe są przechowywane i poprosić o kopię tych danych.

6.2. Prawo do poprawiania danych
Osoba ma prawo zażądać poprawienia danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

6.3. Prawo do żądania usunięcia danych
Osoba ma prawo usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Firmę Alor, z wyjątkiem następujących sytuacji:
a. posiadanie otwartego zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane;
b. posiadanie nieuregulowanego długu wobec Firmy Alor;
c. gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących transakcji wynika z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Osoba ma prawo zażądać, by Firma Alor ograniczyła przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań.

6.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Osoba ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Osoba ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Firmie Alor władzy publicznej. Powinno się wówczas wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Firmę Alor przetwarzania objętego sprzeciwem. Firma Alor przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw osoby lub też, że dane osoby są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.6. Prawo do przenoszenia danych
Osoba ma prawo otrzymać od Firmy Alor w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały dostarczone Firmie Alor na podstawie umowy lub zgody osoby. Osoba może także zlecić Firmie Alor przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

6.7. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili osoba ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.8. Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Osoba ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Firma Alor zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa osoby lub z powodu roszczeń prawnych.

6.9. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli osoba uważa, że Firma Alor przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, może on skontaktować się z Firmą Alor. Osoba ma też prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO

SKLEPU INTERNETOWEGO

e-sklep.alor.com.pl